Brushes

B12 Slanted Hake Brush 70mm

B11 Slanted Hake Brush 50mm

B10 Slanted hake brush 30mm

B38 Double ended Sieve Brush

B39 Soft Hair Glaze Mop 5mm x 45mm

B40 Soft Hair Glaze Mop 6mm x 45mm

B41 Sash Tool 25mm x 55mm

B37 Sieve Brush - Large Bristle 40mm x 80mm

B36 Lawn Brush - Bristle 22mm x 34mm

B32 Hake Brush - Goat 30mm

B33 Hake Brush - Goat 40mm

B34 Hake Brush - Goat  50mm

B35 Hake Brush - Goat  60mm

B15 Chinese Brush - Goat

B16 Chinese Brush - Goat

B17 Chinese Brush - Goat

B18 Chinese Brush - Goat

B19 Pointed Round Brush - Goat

B20 Pointed Round Brush - Goat

B21 Pointed Round Brush - Goat